หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จะเป็นการบูรณาการความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีและการปฏิบัติด้านการบัญชี ทักษะด้านวิชาชีพและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานได้จริง ช่วยพัฒนาและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร

 

สมัครเรียน