ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาการเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคิตณฑ์ จันทโนทก รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ วศินารมณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ พิเชฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อาจหาญ
อาจารย์ไขศรี ลิมปนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร นิลาภรณ์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี พิเชฐกุล ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
2554-2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี พิเชฐกุล
2558-2560 ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ
2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยมงคล ผลแก้ว

 

สมัครเรียน