ประวัติสาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประวัติความเป็นมาดังนี้

 

เหตุการณ์สำคัญ

พ.ศ.                                     

2518

จัดตั้งภาควิชาการบัญชี และเริ่มรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรุ่นแรก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคิตณฑ์ จันทโนทก เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก

2538

ภาควิชาการบัญชีเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ครั้งแรก โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้ามาเป็นนักศึกษาโดยใช้วิธีการสอบคัดเลือกผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของสถาบันฯ

2542

จัดตั้งภาควิชาการเงิน และเริ่มรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีรองศาสตราจารย์วันเพ็ญ วศินารมณ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก

2548

ภาควิชาการบัญชีได้พัฒนาหลักสูตรคือ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรสองปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 และ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 หลักสูตรทั้งสามผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญและการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2553

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2553 ผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2554

รวมภาควิชาการบัญชีและการเงิน เป็น สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี พิเชฐกุล เป็นหัวหน้าสาขาวิชาคนแรก

2558

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2558 ผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2560

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยสมาคมนักบัญชีบริหาร CMA Australia

2564

มหาวิทยาลัยได้จัดแบ่งส่วนราชใหม่เป็น สาขาวิชาการบัญชี และควบรวมสาขาวิชาการเงินกับ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็น สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ นับแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

  

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“สาขาวิชาการบัญชีและการเงินเป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีและการเงิน ที่มีคุณภาพ”

ปรัชญา

“บูรณาการความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณ สู่ความเป็นนักบัญชีมืออาชีพ”

พันธกิจ

  • พัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และนำไปประยุกต์ในวิชาชีพ ติดตามและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ และมีคุณธรรมจริยธรรม
  • ร่วมมือกับภาคธุรกิจและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ร่วมสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะด้านวิชาชีพ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกการทำงานหรือผู้ประกอบการในอนาคต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (2562-ปัจจุบัน)

ผศ.ดร.ชัยมงคล ผลแก้ว ประธานหลักสูตร
ผศ.กิ่งกาญจน์ มูลเมือง กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.มาลี จตุรัส กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.เฮียง บัวไหล กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.อัฐพงษ์ ธีระคานนท์ กรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

สมัครเรียน