หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี)

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาและจัดหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยบูรณาการความรู้ ทักษะ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ สร้างนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพทางด้านการบัญชีสู่สังคม ด้วยโอกาสการทำงานที่หลากหลาย เช่น

  • ผู้ทำบัญชี
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  • นักบัญชีบริหาร
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
  • ผู้ตรวจสอบภายใน
  • นักวิชาการด้านการบัญชี
  • พนักงานบัญชีของหน่วย งานภาครัฐ (เช่น กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร สถานศึกษา ฯลฯ)
  • ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร

 

สมัครเรียน