ภารกิจฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

  1. นักปฏิบัติ 5 ด้าน

  2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

  3. ด้านความรู้

  4. ด้านทักษะทางปัญญา

  5. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

  6. ด้านวิเคราะห์ สื่อสาร เทคโนโลยี

สมัครเรียน