การส่งบทความวิชาการสามารถส่งโดย

 

การส่งบทความผ่านระบบ Easychair
https://easychair.org/my/conference?conf=thairtbec2024

* รูปแบบเอกสาร

สมัครเรียน