การส่งบทความวิชาการสามารถส่งโดย

อีเมล์ : rtbecnationcon@rmutt.ac.th

* รูปแบบเอกสาร

* หนังสือรับรอง

** โปรดดาวน์โหลดใบรับรอง และกรอกข้อมูลหนังสือรับรอง

และส่งไฟล์แนบมาที่ rtbecnationcon@rmutt.ac.th

เว็บไซต์เก่า