ขอบเขตหัวข้อการนำเสนอ

 

การตลาดและการจัดการธุรกิจ

การจัดการธุรกิจร่วมสมัย การจัดการสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทร์ทางธุรกิจ การจัดการทางด้านธุรกิจ SMES การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทร์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การจัดการแบรนด์ การตลาดดิจิทัล และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การกระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดหา การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทร์ การบริหารระบบโลจิสติกส์ะหว่างประเทศ ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ โจิสติกส์ย้อนกลับ ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า บล็อกเชน ระบบคลังสินค้า และขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านนวัตกรรม การจัดการและห่วงโซ่อุปทานสีเขียว การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

บัญชีและการเงิน

การบัญชีการเงิน การจัดการบัญชี เทคโนโลยีการบัญชีและการศึกษา การตรวจสอบภายใน ภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี การเงินส่วนบุคคลและองค์กร นโยบายการเงิน เทคโนโลยีการเงิน การรนาคารและการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหาภาค เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน เศรษฐศาสตร์แรงงาน การจัดการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์นวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล เศรษฐศาสตร์การขนส่ง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ การวิจัยเศรษฐศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ คลังข้อมูล การวางแผนทรัพยากรองค์กร การทำเหมืองข้อมูล ระบบองค์กรการวิจัยระบบสารสนเทศและด้านอื่น ฯ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครเรียน