คณะกรรมการจัดงาน

 

คณะกรรมการอำนวยการ

รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.วสันต์ กันอ่ำ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

กองบรรณาธิการ

Prof. Dr. Ku-Hsieh Chen Department of Applied Economics and Management, National Ilan University of Taiwan, Taiwan
Prof. Dr. Mohamad Hanapi College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, Malaysia
Asst. Prof. Dr. Mir Dost Al-Maktoum College of Higher Education, Dundee University, Scotland United Kingdom
Dr.Adeel Tariq Organizations, Industrial Engineering and Management Department, Lappeenranta University of Technology, Finland
ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศร.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.รัชรินทร์ กุลชาติ คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร. จันทิมา บรรจงประเสริฐ วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.ประภัสสร ซื่อตรง คณะสหวิทยาการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บรรณาธิการ

ดร.วิญญู ปรอยกระโทก คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คุณทัศนา สุขเปี่ยม คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

สมัครเรียน