อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานคลังสินค้า

2. พนักงานการจัดการกระจายสินค้า

3. พนักงานจัดการการขนส่ง

4. พนักงานบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

5. พนักงานประสานงานทางการตลาด ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

6. ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

7. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สมัครเรียน