1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

สมัครเรียน