1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

    จัดการศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง บนความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการบริหารธุรกิจตลอดจนพัฒนาลักษณะนิสัยในการค้นคว้าทางวิชาการตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบด้วยหลักการและเหตุผลพร้อมทั้งสามารถประยุกต์ความคิดความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนด้วยวิธีที่มีการวางแผนและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.2.2 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแนวความคิดทางธุรกิจในระดับสากลที่มุ่งเน้นความถูกต้องจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความมุ่งมั่นต่อจรรยาบรรณผสมผสานกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

1.2.3 เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร

1.2.4 เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ

1.2.5 เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ

 

 

 

สมัครเรียน