หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

ชื่อย่อภาษาไทย: บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply ChainManagement)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

Bachelor of Business Administration Program in Logistics andSupply Chain Management

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการเรียนการสอนเช่น ด้านการดำเนินงานคลังสินค้าและการกระจาย การจัดการการขนส่ง และจัดการเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่มีความรู้และประสิทธิภาพสู่ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

  • เน้นทักษะด้านการทำงานจริงใน เช่น การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ผลิตบุคลากรนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ที่เป็น “ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์”
  • เน้นการเรียนการสอนด้าน การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้าและการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

 

 

 

สมัครเรียน