การประชุมวิชาการระดับชาติ

RMUTT Global Business and Economics Conference 2023 (RTBEC 2023)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

 


 

การส่งบทความวิชาการสามารถส่งโดย

อีเมล์ : rtbecnationcon@rmutt.ac.th

* รูปแบบเอกสาร

* หนังสือรับรอง

** โปรดดาวน์โหลดใบรับรอง และกรอกข้อมูลหนังสือรับรอง

และส่งไฟล์แนบมาที่ rtbecnationcon@rmutt.ac.th

 


 

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ได้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักวิชาการตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปอ้างอิงและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคคล องค์กร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ทั้งในแง่ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน อันจะนำมาสู่ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการเผยแพร่การค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความสามารถทางด้านวิชาการและการศึกษาค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล


 

กระบวนการพิจารณาบทความ

 1. บทความทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาความถูกต้องของบทความจากผู้ประเมินบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมินแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Blinded Review)

 2. ทั้งนี้หาก ผู้ประเมินบทความมีข้อเสนอแนะให้ผู้เขียนปรับปรุงเพิ่มเติมหรือแก้ไขบทความ ผู้เขียนบทความสามารถดำเนินการแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะที่ได้รับและส่งกลับมาภายในเวลาที่กำหนดเพื่อรับการพิจารณารอบสุดท้าย

 3. หลังจากที่ผู้เขียนบทความทำการส่งบทความฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาบทความจะดำเนินการพิจาณาบทความ ดังนี้

  • ยอมรับบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

  • ปฏิเสธบทความ

 4. ผู้เขียนบทความต้องดำเนินการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานประชุมวิชาการภายในเวลาที่กำหนด


 

คณะกรรมการจัดงาน

คณะกรรมการอำนวยการ

รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.วสันต์ กันอ่ำ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

กองบรรณาธิการ

Prof. Dr. Ku-Hsieh Chen Department of Applied Economics and Management, National Ilan University of Taiwan, Taiwan
Prof. Dr. Mohamad Hanapi College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, Malaysia
Asst. Prof. Dr. Mir Dost Al-Maktoum College of Higher Education, Dundee University, Scotland United Kingdom
Dr.Adeel Tariq Organizations, Industrial Engineering and Management Department, Lappeenranta University of Technology, Finland
ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศร.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.รัชรินทร์ กุลชาติ คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร. จันทิมา บรรจงประเสริฐ วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.ประภัสสร ซื่อตรง คณะสหวิทยาการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บรรณาธิการ

ดร.วิญญู ปรอยกระโทก คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คุณทัศนา สุขเปี่ยม คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

รายการ วัน เดือน ปี
เริ่มรับบทความ 15 ธันวาคม 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความ 30 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความ 10 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 15 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนปกติ 15 ธันวาคม 2565 – 30 เมษายน 2566
วันประชุมวิชาการ 26 พฤษภาคม 2566

เว็บไซต์เก่า