การประชุมวิชาการระดับชาติ

RMUTT Global Business and Economics Conference 2023 (RTBEC 2023)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

 


การส่งบทความวิชาการสามารถส่งโดย

อีเมล์ : rtbecnationcon@rmutt.ac.th

* รูปแบบเอกสาร

* หนังสือรับรอง

** โปรดดาวน์โหลดใบรับรอง และกรอกข้อมูลหนังสือรับรอง

และส่งไฟล์แนบมาที่ rtbecnationcon@rmutt.ac.th

 


วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ได้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักวิชาการตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปอ้างอิงและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคคล องค์กร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ทั้งในแง่ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน อันจะนำมาสู่ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการเผยแพร่การค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความสามารถทางด้านวิชาการและการศึกษาค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล


กระบวนการพิจารณาบทความ

 1. บทความทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาความถูกต้องของบทความจากผู้ประเมินบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมินแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Double Blinded Review)

 2. ทั้งนี้หาก ผู้ประเมินบทความมีข้อเสนอแนะให้ผู้เขียนปรับปรุงเพิ่มเติมหรือแก้ไขบทความ ผู้เขียนบทความสามารถดำเนินการแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะที่ได้รับและส่งกลับมาภายในเวลาที่กำหนดเพื่อรับการพิจารณารอบสุดท้าย

 3. หลังจากที่ผู้เขียนบทความทำการส่งบทความฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาบทความจะดำเนินการพิจาณาบทความ ดังนี้

  • ยอมรับบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

  • ปฏิเสธบทความ

 4. ผู้เขียนบทความต้องดำเนินการส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานประชุมวิชาการภายในเวลาที่กำหนด


คณะกรรมการจัดงาน

Tancho, Nartraphee Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Chandrachai, Achara Chulalongkorn University
Chau, Ngan University of Nebraska at Kearney, USA
Combs, Howard W. San Jose State University, U.S.A.
Dumpitak, Kusuma Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Huyen, Le Hoang Ba Hong Duc University
Jarutirasarn, Piyachat Rhamkhumhaeng University
Konosu, Tsutomu Chiba Institute of Technology
Kulken, Manfred Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen University of Applied Sciences, Germany
Kuntonbutr, Chanongkorn Rajamangala University of Technology  Thanyaburi
Kuntonbutr, Sudaporn Rajamangala University of Technology  Thanyaburi
Ling, Chen Southwestern University of Finance and Economics, China
Mohamad, Mohamad Hanapi Bin UUM Information Technology (UUMIT) , Universiti of Utara Malaysia
Niche, Antonio Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen University of Applied Sciences, Germany
Patmasiriwat, Direk National Institute of Development Administration
Peng, T. K. I-Shou University
Suthiwartnarueput, Kamonchanok Chulalongkorn University
Tongkong, Supa Rajamangala University of Technology Thanyaburi

รายการ วัน เดือน ปี
เริ่มรับบทความ 15 ธันวาคม 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความ 30 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความ 10 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 15 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนปกติ 15 ธันวาคม 2565 – 30 เมษายน 2566
วันประชุมวิชาการ 26 พฤษภาคม 2566

 

เว็บไซต์เก่า