หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:

ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Economics Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):

ชื่อย่อ (ไทย):

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):

ชื่อย่อ (อังกฤษ):

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศ.บ.

Bachelor of Economics

B. Econ.

3. วิชาเอก

– เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

– การพัฒนาธุรกิจและวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Development and Business Analysis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครเรียน