ปรัชญา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– มุ่งพัฒนาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีอัตลักษณ์มีความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ และสามารถผสมผสาน

– ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก

สมัครเรียน