ประวัติสาขาวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ปี 2518 : พรบ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ.2518 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่ เทเวศน์ คณะบริหารธุรกิจ รับนักศึกษา ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รุ่นแรก 4 ภาควิชา ธุรกิจศึกษาและสัมพันธ์ การตลาด การบัญชี และ การจัดการ
  • ปี 2522 : คณะบริหารธุรกิจ ย้ายจาก เทเวศน์ มาที่ วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
  • ปี 2527 : ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันฯ ได้มีนโยบายในการจัดสร้างศูนย์กลางการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือ เรียกย่อ ๆ ว่า ศรม.
  • ปี 2535 :คณะบริหารธุรกิจ ย้ายจาก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มาที่ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี
  • ปี 2540 : คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี รุ่นแรก รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ม.6 เพิ่มจากเดิม และ เปิดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และรับนักศึกษา สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นแรก ในปีนั้น
  • ปี 2541 : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาผ่านระบบเอ็นทรานซ์ เป็นปีแรก
  • ปี 2548 : ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ปี 2552 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาสาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รุ่นแรก

 

สมัครเรียน