แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรฯ การเงิน มุ่งสร้างสรรค์ และผลิตนักบริหารทางการเงินที่มีศักยภาพสูง สามารถปฏิบัติงานได้จริงในองค์กรธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐ
รวมทั้งนักวิชาการที่ใฝ่เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการพัฒนาการบริหารงานการเงินสู่สังคมไทย และดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

สมัครเรียน