โอกาสในการประกอบอาชีพสาขาวิชาการเงิน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านการเงินและการลงทุนในองค์กรภาครัฐและเอกชนได้หลากหลายตำแหน่ง อาทิ

  1. เจ้าหน้าที่การเงินขององค์กรธุรกิจทั่วไป
  2. เจ้าหน้าที่ประกันชีวิตและประกันภัยของบริษัทประกันภัย
  3. เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในธนาคารพาณิชย์ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ ฝ่ายสินเชื่อ
  5. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6. นักวิชาการการบัญชีและการเงิน ของหน่วยงานราชการ
  7. เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบริษัทเงินทุน และธนาคารพาณิชย์

 

สมัครเรียน