ข่าวประชาสัมพันธ์

20 เมษายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ Tcas2-2 วุฒิ ม.6 /  รับตรง วุฒิ ปวช. ปวส. กศน. สายอาชีพ 

19 เมษายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อย  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2567

18 เมษายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมทบทวนเกณฑ์ EdPEx และโครงร่างองค์กร (OP) เครื่องมือที่ใช้ในแต่ละหมวด ตามเกณฑ์ EdPEx ให้กับบุคลากรของคณะ

10 เมษายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

9 เมษายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ  ระยะที่ 1 “คิดและเขียนงานวิจัยอย่างไรให้ถูกใจแหล่งทุน/ได้วิจัยตีพิมพ์” 

26 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาการจัดการ ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

5 สิงหาคม 2022

หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครเรียน