เอกสารงานการเงิน

NameSizeHits
NameSizeHits
รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) โครงการวิจัย67.5 KiB29
รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) โครงการจัดฝึกอบรม88.1 KiB33
ใบชดเชย หลักสูตรนานาชาติ1.4 MiB34
รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมต่างประเทศ85.2 KiB35
รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) โครงการบริการวิชาการ (แหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย)51.7 KiB36
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร42.8 KiB44
ใบชดเชยภาคปกติ อ.พิเศษ-ภาคฤดูร้อน(ภาคปกติ)1.3 MiB46
ใบชดเชย(ภาคพิเศษ)1.4 MiB46
รายงานการเดินทาง(แบบ 8708) ส่วนที่ 154.5 KiB97
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน14.3 KiB112
ใบชดเชย-ภาคปกติ (สำหรับเทอม1และ2)1.3 MiB117
รายงานการเดินทาง(แบบ 8708) ส่วนที่ 243.0 KiB122
ใบสำคัญรับเงิน14.3 KiB138
คู่มือการจัดทำโครงการ10.9 MiB400
สมัครเรียน