ระเบียบงาน กบค.

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์313.7 KiB207
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ2562608.5 KiB303
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ23.1 MiB201
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษา40.3 MiB366
พระราชบัญญัญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 256123.1 MiB177
เอกสารแนบประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะ1.2 MiB301
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย5.2 MiB147
ค่ารักษาพยาบาล พนง. มหาวิทยาลัย963.6 KiB255
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงาน4.8 MiB168
ระเบียบเงินสวัสดิการคณะบริหารธุรกิจ10.9 KiB106
ลิทธิวันลา294.5 KiB291
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน6.1 MiB158
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1.4 MiB173
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย11.3 MiB363
สมัครเรียน