ระเบียบงาน กบค.

NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบเงินสวัสดิการคณะบริหารธุรกิจ10.9 KiB106
ลิทธิวันลา294.5 KiB291
ประกาศ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์313.7 KiB206
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ2562608.5 KiB303
ค่ารักษาพยาบาล พนง. มหาวิทยาลัย963.6 KiB255
เอกสารแนบประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะ1.2 MiB301
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1.4 MiB173
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงาน4.8 MiB168
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย5.2 MiB146
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน6.1 MiB158
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย11.3 MiB363
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ23.1 MiB201
พระราชบัญญัญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 256123.1 MiB177
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษา40.3 MiB366
สมัครเรียน