ระเบียบงาน กบค.

NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบเงินสวัสดิการคณะบริหารธุรกิจ10.9 KiB106
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย5.2 MiB146
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน6.1 MiB158
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงาน4.8 MiB168
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1.4 MiB173
พระราชบัญญัญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 256123.1 MiB177
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ23.1 MiB201
ประกาศ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์313.7 KiB206
ค่ารักษาพยาบาล พนง. มหาวิทยาลัย963.6 KiB255
ลิทธิวันลา294.5 KiB291
เอกสารแนบประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะ1.2 MiB301
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ2562608.5 KiB303
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย11.3 MiB363
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษา40.3 MiB366
สมัครเรียน