ระเบียบงาน กบค.

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษา40.3 MiB384
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย11.3 MiB382
เอกสารแนบประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะ1.2 MiB317
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ2562608.5 KiB313
ลิทธิวันลา294.5 KiB302
ค่ารักษาพยาบาล พนง. มหาวิทยาลัย963.6 KiB266
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ23.1 MiB221
ประกาศ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์313.7 KiB214
พระราชบัญญัญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 256123.1 MiB194
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1.4 MiB182
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงาน4.8 MiB181
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน6.1 MiB170
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย5.2 MiB153
ระเบียบเงินสวัสดิการคณะบริหารธุรกิจ10.9 KiB110
สมัครเรียน