ระเบียบงาน กบค.

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย11.3 MiB382
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ1.4 MiB182
ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน6.1 MiB170
ลิทธิวันลา294.5 KiB302
ระเบียบเงินสวัสดิการคณะบริหารธุรกิจ10.9 KiB110
ระเบียบมหาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงาน4.8 MiB181
ค่ารักษาพยาบาล พนง. มหาวิทยาลัย963.6 KiB266
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย5.2 MiB153
เอกสารแนบประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณะ1.2 MiB317
พระราชบัญญัญติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 256123.1 MiB194
ประกาศ เรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษา40.3 MiB384
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ23.1 MiB221
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ2562608.5 KiB313
ประกาศ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์313.7 KiB214
สมัครเรียน