คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อ-สกุล  นายอาทิตย์  บุญญาภิสังขาร

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ

ที่อยู่  อาคาร  4  ชั้น  6

เบอร์โทร 

E-mail  

ประวัติการศึกษา

 

 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัย

สมัครเรียน