คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ

ดร.ศิริญญา  วิรุณราช

ที่อยู่  (ที่ทำงาน)  : อาคาร 4
E-mail  : Sirinya_W@rmutt.ac.th
เบอร์ติดต่อ  :
วุฒิการศึกษา : ปร.ด (การจัดการสมรรถนะของมนุษย์และการพัฒนาองค์กร)

เว็บไซต์เก่า