ประกาศงานบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ

ประกาศแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร

 

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัล

 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สมัครเรียน