คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รุจิกาญจน์ สานนท์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพระดับที่ 3 (RMUTT-PSF III)

สมัครเรียน