นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการเสริมสร้างการรับรู้ของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์เก่า