คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ของคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สมัครเรียน