คุณวารุณี กี่เอี่ยน หัวหน้าฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายเสนอแนะแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้แก่คณะบริหารธุรกิจ

สมัครเรียน