คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  จัดอบรมโครงการการใช้โปรแกรม SmartPLS 4 และ โปรแกรม PROCESS macro  ให้แก่คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ

สมัครเรียน