ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดฝึกอบรมกิจกรรมการทำงานเป็นทีม สร้างความผูกพันองค์กรให้แก่ บุคลากรสำนักงานประกันสังคม

สมัครเรียน