ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวด Business Idea ผ่าน Business Model Canvas

สมัครเรียน