คณะกรรมการห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุทยานการเรียนรู้ TK PARK และ TCDC Design Center

สมัครเรียน