คณะบริหารธุรกิจ เข้าหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม กับคณะผู้บริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

สมัครเรียน