สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าประเมิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

สมัครเรียน