นักศึกษา กบร. SEC B ชั้นปีที่ 3 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานคลังสินค้าบริษัท V -Serve Logistics

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘,๒๐๐ BTU จำนวน ๖๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กันยายน 2023
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
26 กันยายน 2023