งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ในหัวข้อ “ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

สมัครเรียน