งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”

สมัครเรียน