คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Senior Scientific Technology and Commerce School  ในโอกาสเข้าพบพูดคุย การจัดการเรียนการสอน 

สมัครเรียน