คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรม อบรมถ่ายภาพ Workshop Food / Product Photography ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการตลาด-การจัดนิทรรศการ (MICE) ชั้นปีที่ 1 

สมัครเรียน