คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรม โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  (CLOs FORMULATION)

สมัครเรียน