คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Lifelong Learning 

สมัครเรียน