คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และศึกษาดูงาน  ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

สมัครเรียน