คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การใช้งาน AI เพื่องานวิจัย

สมัครเรียน