โครงการปฐมนิเทศ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

สมัครเรียน