โครงการปฐมนิเทศ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

เว็บไซต์เก่า