คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตรลดา ตรีสาคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สมัครเรียน