คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

สมัครเรียน